Veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen via telefoon, mail en social media over onze initiatieven. Hieronder onze antwoorden op de meest gestelde vragen.

Over Solar Green Point

Wat is de drijfveer van de initiatiefnemers?

Na een succesvol collectief zonnestroomproject op het dak van de voormalige Caballero Fabriek in Den Haag zijn initiatiefnemers Stan Verheijen en Richard Bevelander meerdere collectieve zonnestroomprojecten gestart met één doel: zonnestroom beschikbaar maken voor iedereen. Beiden zijn als ondernemer al langer actief in de energiesector en zonnestroomwereld in het bijzonder. Hun persoonlijke drive komt voort uit een visie dat het anders kan en ook zou moeten. De trend naar collectief financieren, verzekeren, zorg verlenen of stroom opwekken is onomkeerbaar en past in de huidige tijdgeest. Samen zon opwekken is volstrekt logisch in hun beleving, aangezien het individueel vaak technisch of economisch minder optimaal is. Daarnaast komt het het aangezicht van de meeste woningen en bedrijfspanden zeker niet ten goede. Kijk maar naar onze oosterburen waar je overal zonnepanelen ziet op daken van boerderijen en woonhuizen, zelfs in landelijke en natuurgebieden.

Wanneer zijn jullie gestart met Solar Green Point?

Begin 2012 zijn we gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid voor een zonnestroomproject langs de A20 bij Rotterdam-Terbregge. De eerste zonnepanelen zijn hiervan al in 2016 geïnstalleerd. We zijn er erg trots op dat we een "zonnelint" over een lengte van een kilometer een collectieve zonnestroominstallatie gaan bouwen. Het is een prachtig icoonproject, waar dagelijks honderdduizenden automobilisten passeren. Gelukkig hebben we niet voor alle projecten zo'n lange adem nodig en kunnen we de meeste projecten betrekkelijk snel realiseren.

Met welke energiebedrijven werkt Solar Green Point samen?

Solar Green Point werkt samen met meerdere energiemaatschappijen. Onze huidige projecten zijn ondergebracht bij Greenchoice, Vandebron en Qurrent.

Waarom komen de zonneparken van Solar Green Point te staan?

Dat kunt u mede zelf bepalen. Als u een geschikte locatie denkt te weten bij u in de buurt, kunt u deze aanmelden via ons platform. U kunt hierbij gebruik maken van een checklist. Houdt hierbij rekening met bijvoorbeeld de beschikbare oppervlakte, de ligging ten opzichte van de zon en de technische toepasbaarheid. Geschikte locaties zijn daken en mogelijk terreinen van bedrijven en overheidsinstellingen. Denk aan daken van zwembaden, gemeentehuizen en sporthallen maar bijvoorbeeld ook aan ziekenhuizen. Als er genoeg animo is vanuit buurtgenoten, gaan we de locatie samen verder ontwikkelen. We beoordelen technische, juridische en economische aspecten en we besluiten of afspraken met de dakeigenaar gemaakt kunnen worden om het project daadwerkelijk te gaan realiseren. Hierbij letten we bijvoorbeeld ook op de vigerende bestemmingsplannen, benodigde vergunningen en uiteraard de technische haalbaarheid. De locaties van onze zonneparken worden dus zorgvuldig geselecteerd. Kijk op de pagina 'Deelnemen' voor de huidige projecten.

Waar verdienen jullie eigenlijk aan?

Wij ontwikkelen zonneprojecten op eigen risico. Hierbij gaan we er vanuit dat bij de realisatie van het zonnepark we de ontwikkelingskosten met een risico- opslag kunnen terugverdienen.

Waarom is het lokale aspect zo belangrijk voor jullie?

Een van de uitgangspunten van Solar Green Point is dat je als deelnemer bij voorkeur op de fiets naar het zonnepark kunt. Bij het ontwikkelen en bouwen van een Solar Green Point is het respect voor de lokale gemeenschap essentieel. Dit heeft er ook in geresulteerd dat we uiteindelijk minder dan één op de tien beoordeelde daken of terreinen hebben geselecteerd voor de realisatie van een zonnestroominstallatie. Via haalbaarheidsstudies en met medewerking van planologen en ecologen proberen we de impact op de natuurlijke omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast zoeken we de dialoog op met lokale bewonersorganisaties en buurtinitiatieven. Graag werken we samen met lokale agenten die ons helpen bij het creëren van het benodigde draagvlak en er voor zorgen dat er een goede inpassing plaats kan vinden, zowel in de natuur als in de samenleving.

Voor deelnemers aan projecten

Zijn alle zonnepanelen die jullie gebruiken hetzelfde op de verschillende projecten ?

Nee dat verschilt per project. Wel gebruiken we altijd hoge kwaliteitsproducten met een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding.

Wat gebeurt er met mijn zonnepanelen als een gebouw van eigenaar verandert en de nieuwe eigenaar de zonnepanelen van het dak af wil hebben?

We hebben veelal een huurovereenkomst voor een periode van 25 jaar. In Nederland breekt koop geen huur, waardoor de nieuwe eigenaar de zonnepanelen op het dak zal moeten respecteren.

Stel Solar Green Point stopt er mee. Zijn wij dan onze zonnepanelen kwijt?

Zodra de zonnestroominstallatie gereed is, wordt deze volledig eigendom van het collectief. Het collectief bestaat uit de deelnemers. Een eventuele bedrijfsbeëindiging van Solar Green Point beïnvloedt niet het voortbestaan van het collectief en dus van de installatie.

Hoe gaat het in zijn werk als ik huurder ben bij een woningbouwvereniging ?

Wanneer u deelneemt binnen een van onze landelijke projecten, maakt het geen verschil of u een woning bezit of huurt. De opbrengst van de Zoncertificaten wordt jaarlijks door of namens het collectief op uw rekening gestort. In geval van deelname in een zogenaamd postcoderoosproject, dient u er wel rekening mee te houden dat de Zoncertificaten gekoppeld zijn aan een leveringscontract (en dus aan een leveringsadres). Dit is van belang te weten wanneer u besluit te gaan verhuizen in de toekomst.

Wat doet het collectief met mijn periodieke bijdrage?

De jaarlijkse beheervergoeding is benodigd voor het beheer en onderhoud van de zonnepanelen, voor de benodigde verzekeringen, voor het betalen van de huur voor het dak of pacht voor het grondperceel, voor het aanleggen van een reservering voor het tijdig vervangen van componenten als omvormers en voor het voeren van de administratie van het collectief.

Als ik een project ondersteun, ben ik dan verplicht deel te nemen zodra het project wordt vrijgegeven voor 'funding'?

Nee, bij het ondersteunen van een initiatief bent u nog tot niets verplicht. We sturen u af en toe een update over de voortgang van het project. Zodra u zich inschrijft en akkoord gaat met de ledenovereenkomst ontvangt u een deelnamebevestiging. Op dat moment vragen we u de betaling te doen, of indien van toepassing, een aanbetaling. Na het voldoen van het volledige bedrag bent u direct lid van het collectief.

Wat doet het collectief met mijn inleg?

Het bestuur van het collectief gebruikt het geld van de inleg voor de aanleg van het zonnepark. Zowel de zonnepanelen, omvormers, bevestigingsmaterialen en arbeid worden hieruit voldaan. Maar ook bijvoorbeeld de aanleg van de netaansluiting op het publieke netwerk van de regionale netwerkbeheerder.

Wat gebeurt er nadat de looptijd van het project is verstreken?

De deelname aan het zonnepark wordt afgeschreven over de economische levensduur van het project. Deze varieert per project, maar ligt ergens tussen de 15 en de 25 jaar. Het recht op de opbrengst blijft bestaan zolang de zonnepanelen operationeel zijn. Hoe lang dit is hangt af van de economische levensvatbaarheid na het verlopen van de looptijd van het project, maar ook van toegekende vergunningen, dakhuurovereenkomst of eventuele pachtrechten. De technische levensduur van de zonnepanelen bedraagt zo’n 30 jaar. Het is dus heel goed mogelijk dat het project na de looptijd gewoon doorgaat met zonnestroom produceren.

Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?

Opzeggen kan onder bepaalde voorwaarden. Voor de exacte werking verwijzen we naar de ledenovereenkomst die wordt toegezonden wanneer je de Zoncertificaten via de website reserveert. Hierin wordt aangegeven hoe Zoncertificaten kunnen worden aangeboden aan het collectief tegen een vooraf vastgestelde terugneemprijs. Het bestuur van het collectief bepaalt jaarlijks de in het volgende kalenderjaar geldende terugneemprijs van de Zoncertificaten.

Welke kosten zijn er nog meer naast de aanschafkosten van de Zoncertificaten?

Eenmaal per jaar worden de onderhoudskosten in rekening gebracht door het collectief. De hoogte van de onderhoudskosten verschillen per Solar Green Point project aangezien de kostenstructuur per locatie kan verschillen. De onderhoudskosten zullen doorgaans niet hoger zijn € 12,50 per Zoncertificaat. In sommige projecten worden de onderhoudskosten verrekend met de uitkering van de opbrengsten.

Wat gebeurt er met de gelden nadat ik een (aan)betaling heb verricht via de website?

De betaling geschiedt via iDeal en de gelden worden bewaard op een derdenrekening. Solar Green Point heeft het internet betalingsverkeer uitbesteed aan het bedrijf Buckaroo. Het is mogelijk dat u deze naam op uw bankafschrift aantreft. De betaling blijft bewaard totdat er voldoende geld is opgehaald om de bouw te kunnen financieren.

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Indien u deelneemt aan één van de landelijke projecten is dit geen enkel probleem. Zorg er wel voor dat de nieuwe adresgegevens bij ons bekend zijn. Deze gegevens zijn aan te passen op de persoonlijke pagina. Indien u deelneemt aan een project dat gebruik maakt van de postcoderoos en in aanmerking komt voor de korting op de Energiebelasting, dan is het wat lastiger. Als u verhuist buiten de postcoderoos vervalt het recht op de belastingkorting.

Kan ik jaarlijks Zoncertificaten bijkopen?

Zeker. Dit is een van de voordelen van deelname aan een Solar Green Point project. U kunt klein beginnen en daarna het aantal Zoncertificaten uitbreiden. Mocht een bepaald zonnepark van Solar Green Point vol zijn, dan kunnen we de extra zonnepanelen die u wilt aanschaffen gewoon plaatsen in een ander zonnepark van Solar Green Point. Op uw persoonlijke pagina kun u uw verschillende deelnames in de verschillende parken bekijken.

Beweegt de prijs voor de door mij opgewekte stroom mee met de prijs voor grijze stroom?

Nee. Het aardige van deelname aan een Solar Green Point project is dat u niets betaalt voor de stroom die afkomstig is van uw zonnepanelen. U betaalt alleen eenmalig voor het zonnepaneel en een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud en beheer. De afgelopen 15 jaar zijn de consumentenprijzen van elektriciteit volgens CBS met gemiddeld 4% gestegen. De totale kosten voor de nota stegen nog sterker doordat de belastingen met meer zijn gestegen. U bespaart dus ieder jaar juist extra als de energieprijzen stijgen.

Als ik nu besluit deel te nemen aan een project, maar het duurt lang voordat het project wordt gerealiseerd. Kan ik er dan nog onder uit?

Als u Zoncertificaten aanschaft via de website, gaat u in principe akkoord met de voorwaarden voor deelname. Op dat moment betaalt u een bedrag aan of betaalt u het gehele bedrag afhankelijk van het project. Mocht het project onverhoopt zo vertraagd zijn dat u er mee wilt stoppen, laat u ons dat weten en dan zorgen wij dat uw aanbetaling van de Derdenrekening weer wordt teruggestort op uw bankrekening.

Hoe wordt de opbrengst van de stroom met mij verrekend?

We werken op de diverse Solar Green Point locaties samen met energieleveranciers. Bij een aantal van onze projecten wordt de opgewekte stroom verrekend via uw energienota als u klant bent van het deelnemende energieleverancier: de hoeveelheid zonnestroom die uw zonnepanelen hebben opgewekt, wordt verrekend met de stroom die u hebt verbruikt. In het geval van deelname via de postcoderoos zal uw leverancier de korting op de energiebelasting moeten verrekenen. Bent u klant bij het energiebedrijf waar wij mee werken, dan gaat dit automatisch. Bij de andere projecten wordt de opbrengst uitgekeerd door het collectief. Bent u (nog) geen klant van het deelnemende energiebedrijf, dan hoeft u overigens niet persé over te stappen om toch mee te kunnen doen. U krijgt dan eenmaal per jaar de opbrengst van de zonnestroom (een gemiddeld consumententarief van het deelnemende energiebedrijf, exclusief de BTW over de stroom) overgemaakt op uw rekening. Als u meedoet met de postcoderoos dient uw eigen leverancier zorg te dragen voor de verrekening van de korting op de energiebelasting. Klanten van het energiebedrijf waar het collectief mee samen werkt, hebben daarnaast meestal nog recht op een financieel voordeel.

Kan ik wel meedoen als ik geen klant ben van Greenchoice of Qurrent?

Ook indien u geen klant bent van Greenchoice of van Qurrent is het mogelijk deel te nemen aan onze projecten. We willen juist zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen zelf stroom op te wekken. Als u geen leveringscontract hebt bij deze deelnemende partijen, krijgt u eenmaal per jaar de opbrengst van de stroom (een gemiddeld consumententarief van Greenchoice of Qurrent, exclusief de BTW over de stroom) overgemaakt op uw rekening. De energieleverancier verzorgt hiervoor de administratie. Wanneer u als niet-klant deelneemt aan een postcoderoos project dient u zelf de verrekening van de korting op de energiebelasting te regelen met uw eigen stroomleverancier. Let wel dat nog niet alle leveranciers deze verrekening op dit moment ondersteunen.

Wat gebeurt er met mijn energierekening als ik mee doe met een Solar Green Point project?

Energiebedrijven maken één keer per jaar de eindafrekening op. Elke klant heeft een vast moment per jaar dat deze jaarnota wordt toegestuurd. Verder krijgt u maandelijks een voorschotnota. Voor alle deelnemers aan een Solar Green Point project wordt een keer per jaar een berekening gemaakt van de geproduceerde stroom. De opbrengst wordt vervolgens uitgekeerd op uw rekening of verrekend op uw jaarnota.

Als ik stroom produceer krijg ik een lagere jaarnota. Kan ik mijn maandelijks voorschotbedrag vast wat verlagen?

Bij de meeste energieleveranciers is het op verzoek mogelijk de maandelijkse voorschotbedragen naar beneden te laten bijstellen. Het bedrag dat u jaarlijks naar verwachting gaat besparen door de deelname aan een Solar Green Point project kan dus alvast worden verrekend met uw maandelijkse termijnbedragen. U bespaart dus al direct op uw maandelijkse energie-uitgaven.

Wordt de opbrengst van de zonnepanelen gegarandeerd over de looptijd van het project?

Wij geven geen garantie op de opbrengst, niet in geld en niet in productie van kilowatturen elektriciteit. We verstrekken wel schattingen hiervan die gebaseerd zijn op ervaringsgegevens en gegevens die we krijgen van de verschillende fabrikanten. Uiteraard maken we wel gebruik van de garanties zoals die verstrekt worden door de installateurs, leveranciers en fabrikanten voor wat betreft de componenten en de installatie ervan.

Hoe weet ik zeker dat het zonnepark er daadwerkelijk komt als ik me inschrijf?

Dat weet je nooit zeker. Wanneer er binnen een bepaalde periode onvoldoende deelnemers zijn, kunnen we besluiten het project niet verder te ontwikkelen. Er kunnen ook andere zaken spelen zoals het niet beschikt krijgen van een vergunning of dat de overeenkomst met de dakeigenaar niet op tijd tot stand komt. U kunt er echter wel zelf voor zorgen dat de kans op succes groter wordt door het project aan te bevelen, te steunen en verder te delen met uw contacten bijvoorbeeld via social media.

Wat zijn de risico's? Bestaat er een kans dat ik mijn inleg niet terugkrijg?

Hoewel we dit niet verwachten, bestaat er altijd een kans dat gedurende de looptijd van het project een deel van de oorspronkelijke inleg niet wordt terug verdiend. Er bestaan risico's waardoor projecten in zwaar weer kunnen komen. Te denken valt aan een significante daling van de elektriciteitsprijzen waardoor de opbrengsten lager kunnen zijn dan vooraf berekend. Verder kunnen langere periodes van lagere productie en operationele storingen die niet zijn gedekt door garanties of door onderhoudsovereenkomsten resulteren in een lagere opbrengst. Hoewel de kans hierop niet groot is, is het goed zich dit te realiseren alvorens u besluit mee te doen aan een project.

Voor initiatiefnemers

Wat gebeurt er nadat ik een potentieel Solar Green Point project heb aangemeld via de website?

Aan de hand van een checklist kunt u zelf een eerste inschatting maken of het door u aangedragen dak geschikt is. Aan de hand van de door u aangeleverde informatie gaan wij ook beoordelen of de locatie op het eerste gezicht toepasbaar is en vragen we u wellicht om aanvullende gegevens. Zodra we van mening zijn dat de locatie voldoende potentie heeft, nemen we (mogelijk via u) contact op met de dakeigenaar of het beheerder van het gebouw. Zodra blijkt dat deze er mee in stemt, zetten we de locatie online en kunt u zelf vast mensen op de hoogte brengen van het nieuwe initiatief. Vervolgens gaan we samen met u als initiatiefnemer/ ambassadeur van het project een community proberen op te bouwen rondom de door u aangedragen locatie.

Kan iedereen een initiatief aanmelden via het Solar Green Point platform?

Zeker! Wanneer u vermoedt dat het dak van een nabijgelegen pand goed geschikt is voor de toepassing van zonnepanelen EN u vermoedt (of weet) dat de eigenaar van het gebouw hier positief tegenover zal staan, kunt u de locatie via ons platform aanmelden en het initiatief delen met uw contacten zodra we onze eerste controle hebben gedaan.

Wat kan Solar Green Point voor ons doen?

Indien u een initiatief aanmeldt voor een collectieve zonnestroominstallatie, kunnen we onder meer helpen bij: - het beoordelen of het aangemelde dak geschikt is voor een Solar Green Point project - het maken van een afspraak met de dakeigenaar - het verder vormgeven van de business case - het creëren van (lokale) bekendheid van het project door onder meer ons platform in te zetten - het oprichten van een collectief en alle juridische aspecten die hier bij komen kijken - het ophalen van het benodigde geld via ons platform - het realiseren van het project door de installatie te laten bouwen - het overdragen van de exploitatie van het project

Wat wordt bedoeld met de term 'initiatiefnemer'?

Wanneer u besluit een potentiële locatie voor een Solar Green Point project via het platform aan te melden, dan bent u de initiatiefnemer van dit project. Onze medewerkers communiceren in eerste instantie met u als contactpersoon voor het project. Feitelijk fungeert u als ambassadeur en vragen we u een aantal gegevens aan te leveren over de precieze locatie of vragen we u wellicht wat zaken hierover uit te zoeken.

Waarom kan ik alleen daken aanmelden en geen grondgebonden locaties?

De reden hiervoor is dat grondgebonden projecten een andere dynamiek en complexiteit hebben. Meestal is de doorlooptijd ook langer als er vergunningen benodigd zijn of zelfs wijzigen in het bestemmingsplan dienen te worden doorgevoerd. Indien u een grondgebonden project wenst op te starten, vragen we u ons hierover telefonisch of per e-mail te benaderen. We staan u dan graag te woord en kunnen in het gesprek aangeven of het project in onze beleving haalbaar is.

Voor dakeigenaren

Wat kan Solar Green Point voor mij betekenen als dakeigenaar?

Indien u uw dak aanbiedt voor toepassing van een collectieve zonnestroominstallatie, kunnen we onder meer helpen bij het: - het beoordelen of uw dak geschikt is voor een Solar Green Point project - helpen met langdurig afspraken maken tussen u en een collectief - het ontwikkelen van de business case - het creëren van lokale betrokkenheid - het oprichten van een coöperatie of een stichting en alle juridische aspecten die hier bij komen kijken - het ophalen van het benodigde geld - het realiseren van het project - het overdragen van de exploitatie van het project

Wanneer is mijn dak geschikt voor toepassing van een Solar Green Point project?

Simpel gezegd is uw dak geschikt wanneer het een solide dak heeft met voldoende vrije ruimte (dus vrij van schaduw en obstakels) en gunstig gelegen is in een woongebied met bij voorkeur een hoge woningdichtheid. De staat van het pand en het dak is uiteraard van vitaal belang. Het gebouw dient een verwachte levensduur te hebben van nog minimaal 25 jaar. Verder vinden wij het van belang dat het gebouw een vertrouwde locatie is voor omwonenden. Voor een meer uitvoerige beoordeling wordt een checklist verstrekt, nadat het dak ter beoordeling is aangeboden via het platform.

Wat is er van belang voor de ontwikkeling van de business case?

De business case is als dakeigenaar niet uitsluitend financieel. Het ter beschikking stellen van uw dak aan de omwonenden levert ook andere rendementen op, die niet direct in geld zijn uit te drukken. Denk aan de 'groene uitstraling' van het bedrijf of de instelling, de sterkere band met de omgeving en met de medewerkers. Het uitgangspunt is dat u kunt investeren in groene energie zonder dat het u op voorhand geld kost. Input voor de bepaling van de business case is onder meer: - beschikbare oppervlakte voor zonnepanelen - de omvang van de Postcoderoos (hoeveel huishoudens potentieel kunnen deelnemen) - het technisch ontwerp (toegepaste techniek) - financiële uitwerking voor de dakeigenaar - rendement voor de deelnemers

Wat zijn de voordelen voor mij als dakeigenaar?

Wanneer u uw dak ter beschikking stelt voor een Solar Green Point project, dan levert u of uw bedrijf een bijdrage aan de vergroening van onze samenleving. Deze bijdrage past goed in een verantwoord milieubeleid met een positieve uitstraling naar de klanten, de medewerkers en de omwonenden. Zonder dat u hiervoor zelf een investering hoeft te doen, kunt u op deze manier toch duurzaam investeren en straalt het maatschappelijk verantwoord ondernemen uit. De zonnepanelen op het dak zorgen daarbij voor een directe bijdrage aan het Energie Prestatie Label. Het project zorgt voor een langdurige en hechte verbondenheid met de directe omgeving. De deelnemers zijn immers veelal woonachtig in de postcode van het pand of in de aangrenzende postcodes. Indien u daar prijs op stelt, en wanneer de business case het toelaat, komt u mogelijk in aanmerking voor een (beperkte) vergoeding voor het gebruiksrecht.

Hoe kunnen we het initiatief bekendheid geven in onze buurt?

Hiervoor zijn vele mogelijkheden, waarbij u als instelling of ondernemer een cruciale rol zal gaan spelen. Wellicht kan er aansluiting worden gezocht bij een buurtinitiatief of kunt u zelf een positieve reclame naar buiten opzetten met de lokale media. Ons platform gaat u helpen om een 'community' te bouwen rondom uw locatie. Mensen die het initiatief een warm hart toedragen kunnen het project ondersteunen via onze website en kunnen het delen met hun contacten via social media. Daarnaast kunnen we in een vervolgfase helpen bij het gericht benaderen van potentiële investeerders door een wervingsactie op te zetten in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente of met het energiebedrijf.

Wat gebeurt er nadat ik mijn dak ter review heb aangeboden?

Aan de hand van een checklist kunt u zelf een eerste inschatting maken of uw dak geschikt is. Aan de hand van de aangeleverde informatie gaan we beoordelen of de locatie op het eerste gezicht toepasbaar is en vragen we u wellicht om aanvullende gegevens. Zodra we van mening zijn dat de locatie voldoende potentie heeft, zetten we de locatie online en kunt u meteen zelf al mensen op de hoogte brengen van het initiatief. Vervolgens gaan we samen een community proberen op te bouwen rondom de aangedragen locatie.

Kunnen we als VVE of bedrijf ook een Solar Green Point project opzetten?

Afhankelijk van de situatie zijn er voor Verenigingen van Eigenaren en bedrijven diverse mogelijkheden die we graag met u bespreken. Per project maken we een berekening van kosten en opbrengsten. U kunt contact met ons opnemen via de website.

Over de kosten en de opbrengsten

Met welke stijging van de elektriciteitsprijzen rekenen jullie?

In de berekening gaan we uit van een gemiddelde jaarlijkse stijging van het elektriciteitstarief van maximaal 2%. We beseffen ons dat het net zo goed meer of minder kan zijn. Dit is moeilijk vooraf te zeggen. De 2% is gebaseerd op de inflatie waar we mee rekenen. We gaan er dus van uit dat de elektriciteitsprijzen niet harder stijgen dan de inflatie. In vijftien jaar tijd zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen zijn nu bijna 120 procent hoger dan vijftien jaar geleden. De consumentenprijsindex (CPI) nam tussen januari 2001 en januari 2015 met 38 procent toe. De afgelopen 15 jaar zijn de consumentenprijzen van elektriciteit volgens CBS met gemiddeld 4% gestegen. De totale kosten voor de nota stegen nog sterker doordat de belastingen met meer zijn gestegen. U bespaart dus ieder jaar extra wanneer de energieprijzen stijgen.

Verdien ik de investering wel terug?

Om u een helder inzicht te geven in de mogelijke besparing die u realiseert door te investeren in Zoncertificaten van Solar Green Point, schetsen wij u onderstaand voorbeeld. Stel u doet mee aan een buurtinitiatief van Solar Green Point op het dak van tennishal Thor De Bataaf in Den Haag. Het betreft een installatie van 226 zonnepanelen, waarvan u er 10 stuks aanschaft. Met deze Zoncertificaten kunt u 2.476 kWh volledig zelfstandig opwekken (eerste jaar). Op basis van de energietarieven van 2015 levert dit u een jaarlijkse netto besparing op van € 300,- (gebruik makend van de postcoderoos) Met deze opbrengst is de terugverdientijd ongeveer 12,5 jaar. De terugverdientijd is hier vastgesteld op basis van de energietarieven van 2015, met een jaarlijkse indexering van 2% op de energiekosten. U verdient de investering dus terug ruim binnen de looptijd van het project dat 25 jaar loopt.

Wie koopt de stroom die door de zonnestroominstallatie wordt opgewekt?

We leveren de zonnestroom via een aparte kilowattuurmeter direct aan het publieke net. De stroom die met uw zonnepanelen opwekt, wordt feitelijk opgekocht door het energiebedrijf waar Solar Green Point voor dat project mee samenwerkt. De coöperatie of stichting sluit hiervoor een overeenkomst af met het energiebedrijf.

Over de regelgeving

Hoe zit het met "zelflevering"?

Zelflevering is het salderen van de eigen opgewekte zonnestroom, terwijl de zonnepanelen op een andere locatie liggen dan op het eigen dak. Bijvoorbeeld op een dak van een bedrijfsverzamelgebouw, een talud langs de snelweg of een grondperceel met zonnepanelen. Het is echter zo dat de wettelijke basis voor zelflevering ontbreekt. Wel is een nieuwe methode van verrekening van opgewekte energie op een centrale locatie of op een andere plaats dan je eigen dak per 1 januari 2014, op basis van het Energieakkoord, wetgeving geworden. Zie hiervoor de uitleg bij de andere vragen over het wettelijk kader.

Wat is de Postcoderoos (PCR) regeling precies?

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en van Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een korting op de Energiebelasting. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers, die samen eigenaar zijn van een duurzame productie-installatie in de buurt en die woonachtig zijn in de toegewezen viercijferige postcodes. De toegewezen postcodes bestaan uit de postcode waar de installatie in is gevestigd en de daaraan grenzende postcodegebieden. Kijk bij 'Deelnemen' op de website of er al een installatie is gepland in uw postcodegebied.

Hoeveel bedraagt de korting op de Energiebelasting?

Deelnemers die deelnemen aan een Postcoderoos project, genieten door middel van de Postcoderoos regeling van een korting op de energienota. Dit betreft een korting op de toegepaste Energiebelasting en bedroeg tot 1 januari 2016 7,5 cent per geproduceerde kilowattuur en na 1 januari 2016 9 cent per geproduceerde kilowattuur. Aangezien de fiscus in Nederland BTW heft over de Energiebelasting, bedroeg de totale netto-korting tot 1 januari 2016 circa 9,1 cent en vanaf 1 januari 2016 10,89 cent. Deze korting wordt door het energiebedrijf verrekend op de jaarafrekening voor de leden van een coöperatie. De berekening wordt gemaximeerd tot het eigen verbruik en tot een maximum van 10.000 kilowattuur op jaarbasis.

Van welke stimuleringsregelingen maken jullie gebruik?

Afhankelijk van de aard en omvang van het project maken we gebruik van de regeling Verlaagd Tarief voor de Energiebelasting (de zogenoemde Postcoderoos regeling) of maken we gebruik van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Grofweg kun je stellen dat we voor de projecten vanaf 500 kWp vermogen (oftewel zo'n 2.000 zonnepanelen) een aanvraag doen voor de SDE+ regeling. Kleinere projecten die we typisch opzetten voor de buurtbewoners, kunnen gebruik maken van de Postcoderoos regeling.

Wat is salderen? Kun je salderen via een Solar Green Point?

Salderen is het verrekenen (tegen elkaar wegstrepen) van de opgewekte energie in kWh van uw eigen zonnepanelen met de elektriciteit die u zelf thuis verbruikt. Door te salderen krijg je dus een lagere energierekening en betaal je niet de energiebelasting en BTW over de door uw opgewekte zonnestroom. Salderen is een wettelijke taak van de energieleverancier, wanneer je zonnestroominstallatie op het eigen dak staat en de stroom wordt teruggeleverd aan het net via de eigen kilowattuurmeter. Voor het Solar Green Point gaat dit helaas niet omdat we de zonnestroom opwekken op afstand en niet op het eigen dak.

Als ik investeer in zonnepanelen via Solar Green Point, kom ik dan nog in aanmerking voor heffingskorting?

Ja. De heffingskorting geldt voor alle consumenten woonachtig op een adres met woonbestemming.

Zijn er fiscale voordelen voor ondernemers?

Voor de zakelijke deelnemers zijn zonnepanelen op het Solar Green Point aantrekkelijk vanwege de verschillende fiscale aftrekposten. Wij vragen u contact op te nemen met uw accountant of fiscalist over de mogelijkheden van onderstaande regelingen. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: Door een investering in zonnepanelen kunt u tot maximaal 28% extra (bovenop de energie-investeringsaftrek) van uw bedrijfswinst aftrekken. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de totale investering die u in een bepaald jaar maakt. Dit leidt direct tot een lagere belastingheffing en een liquiditeitsvoordeel. Vennootschaps- en inkomstenbelasting: Op de investering die u doet in zonnepanelen, schrijft u als ondernemer af. Deze afschrijving komt ten laste van uw winst. Over het gedeelte van de afschrijving hoeft u geen belasting te betalen en dit leidt tot een voordeel van maximaal 25% in het geval van vennootschapsbelasting en maximaal 52% in het geval van inkomstenbelasting. Hiervoor is het uiteraard wel van belang dat u als ondernemer winst maakt. Teruggaafregeling energiebelasting kerken en instellingen: Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, instellingen voor het algemeen nut en sociale instellingen komen in aanmerking voor teruggave van 50 % van de energiebelasting over de afgelopen vijf jaar.

Kan ik subsidie aanvragen voor deelname aan een Solar Green Point project?

Nee, u kunt zelf geen subsidie krijgen voor de investering in Zoncertificaten van het Solar Green Point. De projecten waar u deel aan kunt nemen, kunnen eventueel wel in aanmerking komen voor een gemeentelijke, provinciale of landelijke subsidie. Als deelnemer kunt u hier dan ook direct van profiteren door een hogere opbrengst voor de opgewekte stroom of doordat u een lagere prijs voor de Zoncertificaten betaalt.

Over de collectieve projecten van Solar Green Point

Wie zijn de financiers van de Solar Green Point projecten?

Er is geen bank of investeerder betrokken bij de aanleg en het gebruik van en zonnepark. Het wordt in zijn geheel door de leden betaald. Er is dus sprake van crowdfunding door de deelnemers binnen de projecten.

Krijgen de bestuurders van het Zonnepark salaris?

De bestuursleden van de coöperatie of de stichting verrichten hun diensten volledig onbezoldigd. De voor hun functie gemaakte kosten dienen ze te kunnen verantwoorden aan de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Welke rechtsvorm wordt toegepast?

Per Solar Green Point, of per stad, wordt een coöperatieve vereniging opgericht voor haar leden. De rechtsvorm Coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) past het beste bij de activiteiten van Solar Green Point en voor de bescherming van haar leden. Alle deelnemers hebben hierdoor even veel te zeggen binnen de coöperatie en het beschermt de deelnemers tegen aansprakelijkheid.

Wat is de bemoeienis van de initiatiefnemers nadat de bestuurstaken zijn overgedragen?

Initieel wordt het bestuur gevormd door de initiatiefnemers van het Solar Green Point. Dit kunnen initiatiefnemers zijn en/of de beide oprichters van het Solar Green Point. Na verloop van tijd wordt er een nieuw bestuur aangesteld door een oproep te doen aan de leden van de coöperatie. De initiatiefnemers/oprichters houden een bijzondere rol c.q. bijzondere rechten gedurende de looptijd van de coöperatie, onder meer bij het benoemen en bij het ontslag van het bestuur (artikel 10 en 11 van de Statuten) en bij een statutenwijziging (artikel 23 van de Statuten). Dit om het voortbestaan van de coöperatie te kunnen blijven garanderen.

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van het Zonnepark?

Het bestuur van de coöperatie of stichting ziet toe op een juiste uitvoering van de werkzaamheden zoals die door de onderaannemers worden uitgevoerd. Het gaat om beheer en onderhoud, administratie, financieel beheer en de communicatie met de deelnemers. Naast de initiatiefnemers kunnen bijvoorbeeld ook dakeigenaren of afgevaardigden van energiebedrijven en/of (deel)gemeentes zitting nemen in het bestuur van het collectieve project.

Wie betaalt de schade als de zonnepanelen vernield worden of defect raken?

Alle kosten van onderhoud, verzekeringen en reparaties worden uit de jaarlijkse bijdrage betaald. U bent daardoor verzekerd van stroomopbrengst van uw zonnepanelen.

Over zonnepanelen

Welke garanties en certificering gelden er voor de zonnepanelen en omvormers?

Alle producten die Solar Green Point toepast op onze projecten zijn TÜV-gecertificeerd. TÜV is een Duits keurmerk dat geldt als de industriestandaard voor zonnepanelen in Europa. Ook de producten van bijvoorbeeld Chinese makelaardij voldoen hieraan. Daarnaast beschikken de componenten die wij toepassen over een benodigde CE-accreditatie. CE is door de fabrikant zelf toegekend accreditatie, waarin hij aangeeft te voldoen aan alle gestelde wetgeving. Uiteindelijk voldoen al onze materialen aan de strengste normen en richtlijnen. Op de zonnepanelen geldt 10 jaar productgarantie en 25 jaar vermogensgarantie. De omvormers hebben 5 of 10 jaar productgarantie.

Wat is een zonnepaneel (of PV-module) eigenlijk?

Zonnepanelen of photovoltaïsche modules zijn platen die zonnecellen bevatten en die op een dak of perceel worden geïnstalleerd. Wanneer de zon er op schijnt, wekken de zonnecellen een elektrische stroom op. De stroom wordt door een omvormer omgezet van gelijkspanning naar wisselspanning. Vervolgens kan deze stroom worden gebruikt of teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark of zonnestroompark is een energiecentrale die de zon benut om energie op te wekken. Een zonnepark kan op de grond en op daken gebouwd worden. Enkele voorbeelden van eventueel geschikte locaties zijn daken van bedrijfsgebouwen, zwembaden en sporthallen.

Wat is zonnestroom precies?

Zonnestroom gebruikt de grootste energiebron ter wereld: de zon. In één uur produceert de zon op aarde meer energie dan de gehele wereld in een kalenderjaar verbruikt. En het is nog gratis ook. Zonnepanelen zorgen ervoor dat de energie wordt omgezet in elektriciteit. Dit noemt men zonnestroom. Zonnestroom is de meest schone en betrouwbare manier om in de dagelijkse energiebehoefte te voorzien.

Worden de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur gerecycled?

Ja, de producenten hebben zich aangesloten bij PV-cycle. De recycling van de panelen zit al bij de prijs inbegrepen. Zie het als een soort verwijderingsbijdrage.

Wat is een wattpiek of kilowattpiek?

Een wattpiek (Wp) is een maat voor de hoeveelheid energie die een zonnepaneel kan produceren. Een kilowattpiek of kWp is 1000 wattpiek. Een zonnepaneel van 250 wattpiek levert per jaar ongeveer 218 kilowattuur (kWh). Op de energierekening zie je hoeveel kWh je per jaar verbruikt.

Hoeveel leveren zonnepanelen op in kilowatturen?

Over een periode van 25 jaar wekken de zonnepanelen die wij gebruiken ongeveer 218-245 kWh per jaar op. Per jaar scheelt dat per zonnepaneel zo’n 133-149 kilo CO2 die vrijkomt in de atmosfeer. Echter is de opbrengst van een zonnepaneel afhankelijk van verschillende factoren zoals het intensiteit van de zonnestralen, aantal zonuren, de oriëntatie van de zonnepanelen ten opzichte van de zon en de opwaartse hellingshoek. De totale energieopbrengst is dus afhankelijk van verschillende factoren en verschilt per situatie. Een zonnepaneel van 250 wattpiek levert per jaar ongeveer 218 kilowattuur (kWh).

Wat is de verwachte levensduur van zonnepanelen?

De verwachte levensduur van een zonnepaneel bedraagt meer dan 25 jaar. Leveranciers van zonnepanelen geven veelal een vermogensgarantie af. Dat wil zeggen dat de leverancier garandeert dat een zonnepaneel in x jaar nog steeds een bepaalde opbrengst behaald. De meeste fabrikanten garanderen na 25 jaar nog een steeds een opbrengst van tenminste 80% (performance). In alle Solar Green Point projecten wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen met een lange vermogensgarantie en kiezen we voor A-kwaliteit zonnepanelen.

In hoeverre draagt zonnestroom bij aan de doelstellingen van onze overheid?

De Nederlandse overheid heeft de Europese Unie beloofd dat 14% van haar energie in het jaar 2020 duurzaam wordt opgewekt. Nederland is nog ruim 9% van dit doel verwijderd. Door te investeren in zonnestroom levert u een directe bijdrage aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien kunt u zelf profiteren van de met uw eigen zonnepanelen opgewekte stroom.

Kilowattuur zegt mij niet zoveel. Wat kan ik met de opbrengst van 1 zonnepaneel?

Over een periode van 25 jaar levert een zonnepaneel ongeveer 6.000 kilowattuur aan elektriciteit. Dat is voldoende voor het totale elektriciteitsverbruik van een Nederlands huishouden voor ongeveer 20 maanden. Het is ook voldoende voor het gebruik van een iPhone 6 voor maar liefst 8 miljoen uur of voor het gebruik van een laptop voor 140.000 uur. Daarnaast zorgt het zonnepaneel gedurende zijn levensduur voor een vermindering van 5.000 kilo aan CO2-uitstoot.

Staat uw vraag er niet tussen?

Voer hieronder uw vraag, naam en e-maildres in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Leuk dat u mee doet!

Wilt u dat uw vrienden en kennissen ook kans kunnen maken op een gratis Waka Waka USB Charger? Deel dan deze actie direct via social media.

Deel dit via FacebookDeel dit via Twitter

Bedankt voor het delen!

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter

We gebruiken uw e-mailadres alleen om informatie te verstrekken over onze projecten.